Kva skal eleven læra?

Kompetansemål for symjing og livredning er nedfelt i læreplan for kroppsøvingsfaget og er spesifisert etter 4.-, 7.- og 10. trinn.

Kompetansemåla syner ein progresjon frå å vera vanntilvendt til å kunne symje med varierte teknikkar, over og under vatn. Dei syner også progresjon frå å kunne tilkalle hjelp, berge seg sjølv og til å kunne utføre livredning i vatn.

Kompetansemåla vektlegg også eleven si forståing og evne til refleksjon og tenking, gjennom forklaringar og risiko- og sikkerheitsvurderingar.

4. trinn

  • Leike og utføre grunnleggjande øvingar med vasstilvenning som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn
  • Vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land
  • Ferdast trygt i, ved og på vatn og gjere greie for farane, og tilkalle hjelp

7. trinn

  • Utføre gunnleggjande teknikker i svømming på magen, på ryggen, på sida, under vatn, og kunne berge seg sjølv i vatn
  • Praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og sikkerhetsvurderingar i, ved og på vatn under varierte verforhold

10. trinn

  • Utføre varierte og effektive svømmeteknikkar over og under vatn
  • Svømme ein lengre distanse basert på eiga målsetjing
  • Forklare og utføre livberging i vatn
  • Forklare og utføre livbergande førstehjelp

Læreplan for kroppsøvingsfaget (Udir)